Monthly Archives: november 2014

”Tillsätt en medborgarrättsminister”

Artikeln även publicerad av SVT Opinion.
_______

”Sverige är i dag ett brokigt lapptäcke av nationaliteter och etniska grupper. Där ryms en enorm mängd kunskaper och erfarenheter som måste tillvaratas bättre än vad som sker”, skriver Amineh Kakabaveh, Siv Holma, Bengt Berg och Torbjörn Björlund

Vi som är undertecknare skrev en motion förra året med förslag på att ersätta integrationsministern med en medborgarrättsminister. Flera forskare och debattörer har också länge påtalat bristerna i integrationspolitiken.

Regeringen har nu avskaffat posten som integrationsminister. Det kan tolkas som att den svenska integrationspolitiken kört fast i gamla hjulspår. Statsministern har förklarat att alla departement nu ska syssla med integration. Men när alla ska ta ansvar blir det lätt så att ingen gör det.

Den politiska tillämpningen av begreppet “integration” har inneburit att invandrade svenskar har definierats i kollektiva termer. Människor med utländsk bakgrund har betraktats som medlemmar av ett kollektiv där alla i gruppen har gemensam bakgrund, etniskt, kulturellt och/eller religiöst.

Ett genomgående drag i svensk invandrarpolitik har varit en strävan efter integration där man ska integrera människor gruppvis. De som har förlorat på detta är särskilt ungdomar och kvinnor i våra förorter.

Ett av de allvarligaste problemen med svensk integrationspolitik är att den har varit helt könsblind, vilket fått förfärande följder. Det finns en rad forskning som visar att tusentals kvinnor och unga flickor som är utrikesfödda utsätts för trippelförtryck.

Bland annat filosofen och feministen Susan Moller Okin kritiserar integrationspolitiken som råder i flera västländer samt mångkulturalismens liberala teoretiker, som hon anser bortser från jämställdhetsperspektivet och osynliggör individens rättigheter.

Konsekvenserna har vi sett. Upploppen i våra förorter förra året var ett tecken på orättvisor och diskriminering som drabbat ungdomar. Integrationspolitiken har inte minskat bostadssegregationen, arbetslösheten eller det förtryck som många kvinnor och unga utsätts för.

Det är omöjligt att garantera medborgerliga fri- och rättigheter för individen och samtidigt hoppas på en gnisselfri samexistens mellan olika kulturer.

Olika minoriteters kulturella rättigheter kan inte garanteras när dessa grupper inom sig undertrycker de individuella rättigheterna för till exempel unga flickor och kvinnor. I många patriarkala kulturer saknar kvinnor, flickor och ungdomar medborgerliga rättigheter.

Att så många ungdomar har anslutit sig till jihadisterna i Irak och Syrien är ytterligare ett varningstecken. Samhället måste göra konkreta satsningar för att inkludera utsatta ungdomar.

I vårt samhälle finns olika former av strukturell diskriminering som måste mötas mycket kraftfullt med politiska åtgärder, särskilt för romska grupper, afrosvenskar och hundratusentals barn och ungdomar som är utsatta för olika former av förtryck, som  barn- och tvångsäktenskap och andra begränsningar i sina livsval.

Sverige har inte undgått att påverkas av den internationella utvecklingen med krig, fattigdom, förföljelser och stora flyktingströmmar. Sverige är i dag ett brokigt lapptäcke av nationaliteter och etniska grupper.

Där ryms en enorm mängd kunskaper och erfarenheter, vilka utgör en intellektuell, kulturell, social och ekonomisk resurs, som måste tillvaratas bättre än vad som sker.

Vi har miljonprogramsområden, som är tömda på människor med ”svensk” bakgrund. Många klasser i förorternas grundskolor har en oproportionerligt stor andel elever med invandrarbakgrund.

Vi har ett segregerat samhälle där folk med utländsk bakgrund i praktiken både berövas möjligheten att tillvarata sina medborgerliga rättigheter och ibland även fullgöra sina medborgerliga skyldigheter.

Om vi betonade individens medborgerliga rättigheter, särskilt kvinnors och barns rättigheter, i stället för att tala om integration av etniska kollektiv skulle mycket vara vunnet.

Resurser som nu fjättras i traditionella kulturmönster hos befolkningen i storstädernas förorter skulle kunna frigöras.

Att lägga om den svenska integrationspolitiken från att vara baserad på integration av olika etniska kollektiv till att grunda sig på individers medborgerliga rättigheter är en tung och arbetskrävande uppgift som kräver specifika kunskaper och insatser.

I stället för att avskaffa integrationsministerposten borde därför en minister för medborgarrättsfrågor tillsättas.

 

Annonser

Uttalande med anledning av dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor

 

Idag på den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor kommer Varken hora eller kuvad att delta i ljusmanifestationen på Medborgarplatsen kl. 17 tillsammans med andra kvinnoorganisationer. Kom och delta tillsammans med oss!
I samband med denna viktiga dag skickar Varken hora eller kuvad ett pressmeddelande:

Den 25 november är det FN:s internationella dag för avskaffandet av alla former av våld mot kvinnor; våld som kan vara det mest utbredda brottet mot de mänskliga rättigheterna. Vi behöver minnas att i Sverige mördas 17 kvinnor årligen av sin man, ex-man eller pojkvän. Dessvärre är hedersmord och balkongflickorna inte inräknade. Det anmäldes nästan 18000 sexualbrott år 2013, men bara en liten procent hamnar under allmänna åtal. BRÅ uppskattar att det sker 26 000 fall av våldtäkter varje år och det anmäldes bara 6532 förra året.

Vi känner till rapporterna om ”köksolyckor” och balkongflickor, om oskuldsintyg och mödomshinneoperationer och rapporter om barn som tvingas att ingå i äktenskap mot sin vilja. Under alla dessa år har det tillkommit flera böcker, utredningar och rapporter som belyser det hedersrelaterade våldets och förtryckets specifika karaktär. Vi har regelbundet fått forskningsrapporter om hur diskriminering i hederns namns ser ut, att det i dagens Sverige tros återfinnas drygt 100 000 ungdomar som är berövade de elementära mänskliga rättigheterna att själva kunna välja en framtida livspartner. Vore det tänkbart om dessa 100 000 ungdomar var etniskt svenska? Alla skulle nog svara: Nej, det vore det inte.

Hur länge ska det demokratiska samhället inte kunna säkra barns och ungdomars individuella rättigheter och rätten att bestämma över sin egen kropp och över sitt eget liv? Skall vi bara hjälpa de som redan är hotade och enbart forska i hur ungdomar diskrimineras i namn av kulturer och religioner? Varför kan invandrarungdomar, särskilt flickor och unga kvinnor inte ha samma rättigheter som svenskar? Samhällets olika instanser har ett särskilt ansvar att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och unga flickor, och likaså rasism och främlingsfientlighet.

I många delar av världen är aborträtten hotad och i många EU-länder är aborträtten inskränkt. Konservativa och kvinnofientliga krafter har kommit in i flera länders parlament och regeringar, samt i EU- parlamenten. Detta är ett direkt hot mot kvinnors mänskliga rättigheter. Som ett resultat av förbudet mot aborter genomförs årligen cirka 19 miljoner illegala aborter varav 68 000 med dödlig utgång. Mörkertalet när det gäller illegala aborter är stort.

Våld mot kvinnor förekommer i alla länder. Demokratiska stater har i sina parlament stiftat lagar som syftar till att bekämpa mäns våld mot kvinnor och barn. Det finns dock flera stater där en sådan lagstiftning inte finns och uppenbarligen också en rad stater där lagstiftningen syftar till att beskära och motarbeta kvinnors rättigheter. Den irakiska regeringen har föreslagit en äktenskapslag, den s.k. Jafari-lagen, där nioåriga flickor kan giftas bort. I Iran kan 13-åriga flickor och 15-åriga pojkar giftas bort. I Jemen avled en 8-årig flicka under den våldtäkt hennes s.k. make genomförde under ”bröllopsnatten”.

Det finns alltså anledning att ställa några skarpa frågor: Hur kommer det sig att unga flickor kan misshandlas och könsstympas så att de får men för livet? Hur kommer det sig att kvinnor kan förnekas rätten till sin egen kropp och förvägras rätten till abort? Hur kommer det sig att allt detta kan ske och godtas – även i stater i västvärlden – genom att man hänvisar till ”kulturen” eller ”religionsfrihet”.

Det finns också idag anledning att verkligen fundera över det absurda faktum att vissa av FN:s medlemsstater styrs av regeringar som förtrycker, förföljer och bekrigar sina länders religiösa och etniska minoriteter och bokstavligen för ett brutalt och våldsamt krig mot halva sin befolkning – mot kvinnor och unga flickor. Alla stater som är medlemmar i FN har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter. De flesta har också undertecknat FN:s konvention om Kvinnans och barnets rättigheter. Flera av dem fortsätter dock att på mycket flagrant sätt att bryta mot de konventioner de undertecknat, särskilt när det gäller kvinnor och barns rättigheter.

Vi kvinnoorganisationer och människorättsaktivister i Sverige förväntar oss att Sverige i FN arbetar betydlig intensivare för frigivning av de bortrövade flickorna i Nigeria, i Norra Irak och Kurdistan. Sverige borde själva öppna eller verka för att öppna ett sjukhus för rehabilitering och skydd för kvinnor och unga flickor och barn och som har varit utsatta för olika former av förbrytelser. De våldtagna kvinnorna kan bära sjukdomar, blivit gravida eller utsatts för en sådan behandling att de lider av allvarliga både fysiska och psykiska trauman till följd av sexuella övergrepp. Dessa kvinnor måste få skydd för att kunna överleva och gå tillbaka till ett normalt liv. De måste skyddas från den förhärskande patriarkala och hederskulturen och familjeförhållanden på kyskhetskulturen.

Den svenska regeringen borde, för att rikta uppmärksamheten på kvinnor och barns lidande också ta initiativ till en internationell konferens om kriget mot kvinnor och barn i Mellanöstern och Afrika.