Monthly Archives: oktober 2014

Kommentarer och artikel om Kobane

Omvärlden ska inte låta Kobane att falla! Det finns akuta hot mot civila om FN och Turkiet inte skyddar civila när nu attacken från IS är offensiv i Kobane kommer massaker att ske! Omvärlden och vi har inte glömt Is attacker mot Shangan området och Mosul. Det finns mellan 10 000 och 13 000 civila i ett gränsområde nära Kobane och i staden finns mellan 500 och 700 civila, mest äldre, enligt FN. Om Kobane faller kommer troligen de 700, förutom de stridande YPG – styrkor och fler än 12 000 riskerar att bli massakrerade, varnar FNs sändebud. Vi har inte glömt Srebrenica och Rwanda och aldrig gör det häller! Turkiet måste agera nu annars kommer de ångra sig om Kobane faller då 400 kilometer gränsområden kommer att vara under Is kontroll. Turkiets rädsla för kurdernas krav på mänskliga och politiska rättigheter i Turkiet och regionen samt Konflikten med PKK- enda styrka tillsammans med YPGs styrkor har varit i fronten i Shangan och Kobane mot terroristerna är en rad faktorer gällande Turkiets icke agerande mot Is.

Friends, Threat to civilians is serious and the international communities must act now. UN should not let Kobane falling! Turkey dose not protect civilians from attack now when IS is offensive in Kobane, massacre will happen! We have not forgotten IS attacks against Shangan area and Mosul. There are between 10 000 and 13 000 civilians in a border area near Kobane and the city is between 500 and 700 civilians, mostly elderly, according to the UN. If Kobane fall, more than 12,000 people risk of being massacred, warns UN envoy. We have not forgotten Srebrenica and Rwanda, and never make it. Turkey’s fears of Kurdish demands for human and political rights in Turkey and the region, as well as conflict with PKK- strength with YPGs forces have been in front in Shangan and Kobane against terrorists are a number of factors regarding Turkey’s non action against Is.

_______________

Vill stoppa IS krig mot kvinnor och barn
(Artikeln även publicerad av Göteborgs-Posten)

Det krig som i dag utspelas i Syrien och Irak är i stor utsträckning ett krig riktat mot kvinnor och barns rättigheter. Sverige behöver arbeta hårdare för insatser på både kort och långs sikt för att skydda och hjälpa kvinnor och barn i både Mellanöstern och Afrika, skriver bland andra Amineh Kakabaveh (V), ordförande för Varken hora eller kuvad.

För bara tre decennier sedan hade kvinnorna i Mellanöstern en viss, om än begränsad, frihet. Det blodiga krig som nu pågår har en trettioårig förhistoria av systematiskt undertryckande av kvinnor och barns rättigheter. Det tog fart när den folkliga resningen mot shahens regim i Iran kidnappades av det islamiska prästerskapet som skapade en klerikal diktatur och inspirerade fundamentalistiska riktningar inom islam. En konsekvens av orättvisor och klassklyftor i flera länder i regionen.

Dessa terrorgrupperingar tog sig efterhand uttryck i bland andra Al Qaida, Al Nusra, Hizbollah, IS i Asien och  Boko Haram och Al Shabab i Afrika. Terrorgrupperna riktar sig förutom mot kvinnors rättigheter även mot andra religiösa och etniska grupper som assyrier, syrianer, yezider, kurder, turkmener, mandéer med flera. Inom dessa grupper är det kvinnor och barn som drabbas hårdast.

Men det finns även länder där medeltida sedvänjor bevarats och sanktioneras i staternas lagstiftning. IS krig mot kvinnorna i Kurdistan, Syrien och Irak är bara en fortsättning på och en utvidgning av de grymma förbrytelserna mot kvinnor och barn i stater med så kallat stabila regimer. I flera länder har man överseende med våld mot kvinnor, våldtäkter, tvångsäktenskap, könsstympning och mord på kvinnor. Detta sker med hänvisning till religion och tradition. Religion och tradition utgör grundvalen för det juridiska systemet.

Absurd situation

Det finns alltså i dag anledning att verkligen fundera över det absurda faktum att vissa av FN:s medlemsstater styrs av regeringar som förtrycker, förföljer och krigar mot sina länders religiösa och etniska minoriteter och bokstavligen för ett brutalt och våldsamt krig mot halva sin befolkning – mot kvinnor och unga flickor.

Vi kvinnoorganisationer och människorättsaktivister i Sverige förväntar oss att Sverige i FN arbetar betydlig intensivare för frigivning av de bortrövade flickorna i Nigeria, norra Irak och Kurdistan. Dessa unga kvinnor måste befrias, skyddas och ges medicinsk och psykisk vård.

Tidigare i veckan bildades den nya regeringen och nu ligger stora och hoppfulla förväntningar på utrikesministern Margot Wallström, som själv varit mycket aktiv i frågorna.

Vi menar att Sverige bör arbeta hårdare än vad som nu sker i både FN och EU för att minst hälften av allt bistånd går till utbildning av kvinnor och flickor. När det gäller utbildningen i frågor rörande kvinnors rättigheter måste denna också nå fram till männen, särskilt i mansdominerade religiösa miljöer. Detta i enlighet med Kofi Annans uppmaning från 2002.

Alla stater som är medlemmar i FN har undertecknat FN:s konvention om mänskliga rättigheter. De flesta har också undertecknat FN:s konvention om kvinnors och barns rättigheter. Flera av dem fortsätter dock att på ett mycket flagrant sätt bryta mot de konventioner de undertecknat, särskilt när det gäller kvinnor och barns rättigheter.

Vi vill att Sverige verkar för att stoppa IS grymheter med stöd av FN.

Att Sverige sänder en delegation för att identifiera och kartlägga de flickor, kvinnor och barn som är bortrövade och frisläppts av IS.

Att Sverige öppnar eller verkar för att öppna ett sjukhus för rehabilitering och skydd för kvinnor och unga flickor och barn och som har varit utsatta för olika former av förbrytelser. De våldtagna kvinnorna kan bära sjukdomar, blivit gravida eller utsatts för en sådan behandling att de lider av allvarliga både fysiska och psykiska trauman till följd av sexuella övergrepp.

Dessa kvinnor måste få skydd för att kunna överleva och gå tillbaka till ett normalt liv. De måste skyddas från den förhärskande hederskulturen och familjeförhållanden baserade på kyskhetskulturen, tradition och sedvänjor som återskapar hederskulturen. Den svenska regeringen borde, för att rikta uppmärksamheten på kvinnor och barns lidande, också ta initiativ till en internationell konferens om kriget mot kvinnor och barn i Mellanöstern och Afrika.

Amineh Kakabaveh (V)
Ordförande och grundare av Varken hora eller kuvad

S-kvinnor distrikt Stockholm
Liberala kvinnor
Humanisterna
Internationella Kvinnoförbundet, IKF
Iranska Kvinnors kamp för frihet, IKKF
Assyriska kvinnoförbundet
Irakiska kommittén för kvinnors rättigheter, IKKFR
Kibele, kvinnoförening i Husby
Kurdiska kvinnoföreningen Amara
Alevitiska kvinnoföreningen i Sverige
Kvinnors Rätt

Annonser

Frågan om hedersbrott ständigt aktuell

Vänner,

Hedersproblematik och hedersbrott är forfarande ett laddat ämne och begrepp hos många autonoma och inom vänsteretablissemanget!  Rädslan för att bli kallas för SD.are bidragit till att den tomma arenan för Sd att spela innan valet under  valrörelsen och framöver, tyvärr!

De fyller detta tomrum i helt annat syfte. När alla paritet inklusive de på vänsterkanten inte vågar ta ställning, inte kan eller vill argumentera varken mot rasister eller mot hedersförtrycket, lämnar man arenan tom och raster som Sd växter på bl.a. bekostnad av dena feghet! I saknas av en politik som är progressiv och kraftfull som mot kämpar alla former av förryck och diskriminering! Är på ett café i Gamla Stan och mina vänner från Bosnien säger precis som tusentals av er har sagt, hur kan det vara möjligt att de som kallar  sig socialister och feminister inte kan ta ställning mot alla former av förryck!? Att inte vågar prata om detta och att Sd kan växa så kraftigt just pga att arbetarklassen röstar fram dem! Det är helt misslyckat vänsterpolitik och strategi! Detta ser jag som systern teorin, i en destruktiv relation, att när mannen blir arg är kvinnan tyst, ju me han är desto tystare är kvinnan osv. Ju tystare är etablissemanget och vänster desto mer tomrum för Sd att spela. Barn och ungdomars rättigheter samt kvinnors rättigheter är okränkbara och är mänskliga rättigheter därför är dessa rättigheter överordnade kulturers eller religioners och kulturrelativisterna! Mänskliga rättigheter måste gå före allt annat! Just på grund av sådana uttalanden och denna kamp är jag uteslutet 8 utskott i riksdagen men stödet från er i varje hörn i detta land och internationellt, bekräftar att jag och vi har rätt! De som målar sig målad i denna hörn, är till slut är en  förlorare i denna debatt! Därför är jag helt övertygad om att de 100000 barn- och ungdomar som enligt den nya rapporten är utsatta för hedersproblematiken måste tilldelas samma rättigheter och möjligheter som alla andra barn och ungdomar i Sverige! Och den feministiska landvinningarna måste lägga alla kvinnor!

Denna kamp kommer jag fortsatta med oavsett!