Monthly Archives: januari 2014

Svar angående Irans inbjudan

Den iranska ambassaden har skickat förfråga angående dialog med ledamöter som har rötterna från Iran och däribland mig. Detta är mitt svar till ambassaden:

Anledning till att jag lämnade Iran var att jag var socialist och feminist. Som sådan krävde jag bland annat att regimen i Iran skulle respektera demokrati och mänskliga rättigheter. Landets medborgare skulle ha yttrande- och tryckfrihet, frihet att bilda de politiska och fackliga organisationer de ville, full frihet att välja den regering de ville ha. Jag ansåg att män och kvinnor skulle vara jämlikar på samhällslivet alla områden och att religionsfrihet skulle råda att staten och regionen ska vara separata . Som kurd ansåg jag att kurderna och andra minoriteter i landet har rätt till sina mänskliga fri och rättigheter. Rätten till modersmål, rätten till att utöva och utveckla sin kultur precis som majoritetssamhället innehar.  Detta var uppfattningar och åsikter som på intet sätt tolererades av den islamiska regimen som ambassaden också representerar. Fortfarande människor som hävdar sådana åsikter förföljdes, fängslades, torterades eller mördades av regimen. Därför tvingades att lämna mitt land och mina föräldrar när jag bara var 13.5 år.
Den islamiska revolutionen ledde till att förbindelserna mellan Iran och USA bröts. USA införde i sin bitterhet över att ha förlorat shahen,  en betydelsefull allianspartner långtgående ekonomiska, politiska och diplomatiska sanktioner mot Iran, vilka USA envist höll fast vid ända fram till för några år sedan. Då uppstod en oro inom hela världssamfundet, men alldeles särskilt i USA, en oro för att Irans kärnkraftsprogram syftade till att framställa kärnvapen. Det följde ett politiskt spel mellan länder i väst med USA i spetsen och Iran, där västländer krävde inspektion av Irans kärnkraftsanläggningar och iranska regimen krävde stopp för sanktioner mot det egna landet. Det var ett politiskt spel under som pågick i flera år som har påverkat miljontals fattiga i Iran blivit fattigare.  
Mina åsikter och uppfattningar som tvingade mig att lämna Iran och min kritik av den iranska regimen handlar inte om kärnkraft och kärnvapenhot. Vid den tiden fanns inte dessa frågor alls på dagordningen. Min kritik av regimen Iran är och var att den inte respekterade demokratiska fri- och rättigheter, att den begår grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter, inte betraktade män och kvinnor som jämlikar och att kvinnor stenas till döds och dagligen avrättas människor på grund av sina politiska åsikter . Att man inte respekterade kurdernas nationella och kulturella rättigheter. Inte på någon enda av dessa punkter har regimen ändrat inställning eller praktik. Alla kritik och opposition slås ned.
De skäl som ledde till att jag och mer än två miljoner iranier lämnat hemlandet är lika relevanta för mig idag som för 26 år sedan. Den iranska regimen har inte ändrat sig en millimeter när det gäller bristen på respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter. Min tro på och kamp för demokrati och mänskliga rättigheter har inte heller förändrats.
Som företrädare för den iranska regimen vill ni tala med mig och andra i den svenska riksdagen som har iransk bakgrund. Varför då, det har ni inte velat tidigare?
Vad den iranska regimen eftersträvar efter ”kärnenergiuppgörelsen” är en återgång till den period då EU förde en s.k. kritisk dialog med Iran, som egentligen innebar att EU talade om mänskliga rättigheter och den iranska regimen slog dövörat till och struntade blankt i vad EU hade att säga samtidigt som handelsförbindelserna mellan dessa båda parter vidgades och blomstrade.
Alltså: Att en uppgörelse nåtts är bra för världsfreden. Långtgående ekonomiska sanktioner mot Iran är inte bra, eftersom de drabbar folket och inte landets odemokratiska ledning. Mitt förhållande till er regim berörs inte av hur den hanterar sitt förhållande till USA utan handlar om hur er regim hanterar frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter. När det gäller synen på demokrati och mänskliga rättigheter har ingenting väsentligt inträffat i Iran. Er regim förföljer, fängslar, torterar, stenar, hänger, avrättar och mördar sina politiska kritiker och motståndare, medan jag bekämpar regimer som förföljer, fängslar och mördar sina kritiker och oliktänkande. När en så djup och tydlig motsättning mellan oss föreligger anser jag att en dialog eller ett samtal mellan oss saknar all mening.

Annonser