Uttalande till stöd för Assyrian Democratic Organisation

Mötesdeltagareoch vänner, Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter har pågått länge i flera länderi Mellanöstern och Nordafrika. Vi har kunnat se delsegrar i kampen under dens.k. arabiska våren. Men delsegrar är av ringa värde om kampen inte fortsättereller om man förlorar målet – demokratin och de mänskliga rättigheterna – ursikte. Idag handlar det om hur kampen skall föras vidare. Särskilt svår ärsituationen i Syrien, där regimens armé och säkerhetstjänst urskillningslöstmördar civila män, kvinnor och barn. Minsta misstanke om förbindelser medoppositionella krafter kan medföra döden eller tortyr. Under 15 månader somgått sedan de första fredliga demonstrationerna mot regimen ägde rum har cirkatusen människor i månaden dödats – de flesta oskyldiga civila. Detta våld mot civila kan bara beskrivas som terror. Det är regimen sombedriver terror. Inte det motstånd som uppstått i terrorns spår.

Syrien är enprodukt av de stora imperiernas uppgörelser under mellankrigstiden då detottomanska riket föll sönder. På samma sätt som i Afrika delades Mellanösternupp mellan de olika imperierna och stormakterna. Syrien hamnade främst inom denfranska maktsfären. Imperierna brydde sig aldrig om folken som levde i dessaländer. Det som intresserade dem var naturtillgångarna och människornasarbetskraft. Att det fanns många olika kulturer, traditioner och språk saknadeintresse i alla avseenden utom ett; man kunde skapa motsättningar mellan folkenoch spela dessa mot varandra för att behålla makten, alltså söndra och härska.Folken i Mellanöstern plågas av en motreaktion i spåren av imperiernas framfart.

När kolonialväldena avvecklades blommade nationalismen upp. Det innebar attimperierna även efter det att de avvecklat sina kolonier kunde fortsätta attspela på nationella och etniska motsättningar. Vi kan se det överallt – iTurkiet, i Irak, i Iran, i Palestina och i Syrien.

Vänner, Man skall vara stolt över sin nationella eller etniska tillhörighet. Den är betydelsefull.Varje människa vill veta vem hon eller han är – vill vet om sitt ursprung ochsin härkomst. Man vill ha en identitet. Och har man en sådan vill man inte attnågon skall stjäla eller undertrycka den. Men att vara stolt över sitt ursprunginnebär naturligtvis inte att man därmed anser det egna ursprunget vara finare,bättre eller överlägsen i förhållande till någon annans. Då övergår man tillatt bli nationalistisk och chauvinistisk. Då ligger övermänniskoidealet nära.

ADO (Assyrian Democratic Organisation) har funnits i över 50 år. Den har fått kämpa för ettfolk som utgjort en minoritet i flera länder i Mellanöstern. I Syrien harassyrierna tvingats att för sin existens både kämpa hårt och manövrera medskicklighet.

I den kampsom Vänsterpartiet för utgör demokrati och mänskliga rättigheter en ledstjärna.Därför tog vi initiativ till att bilda Riksdagens Nätverk för demokrati ochmänskliga rättigheter i Syrien, där majoriteten av riksdagspartierna ingår. Iriksdagen har vi i nätverket interpellerat om svenska telekomföretagsverksamhet i Syrien – om hur svenska företag försett den syriskasäkerhetstjänsten med IT-utrustning, och vi har krävt ytterligare sanktionermot den syriska regimen. Vi har gång på gång vänt oss till den ryska regeringenoch protesterat mot ryska vapenleveranser till den syriska regeringen. Vi harockså kunnat påverka att Migrationsverket stoppade utvisningarna i Syrien.

Vi är säkrapå att den syriska Assad-regimen kommer att falla. Det är vår förhoppning omatt dess fall skall leda till ökad mellanfolklig respekt mellan olika etniskafolkgrupperna i Syrien och andra länder – mellan kurder, turkar, armenier, assyrier/syrianer,araber, perser, turkmener, m.fl. Denna är vår strävan som vi för gemensamt medolika organisationer i Mellanöstern. Dit hör sedan länge också ADO som vi i 50år efter organisationens bildande vill sända de bästa hälsningar i hopp om attframtiden skall te sig ljusare än vad den gör just idag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s