Kvinnors rättigheter och vapenexport

I samband med 8 mars den internationella kvinnodagenhar skrivit en interpellation ställd till Carl Bildt så frågan om kvinnorsmänskliga rättigheter kontra Sveriges hyckleri när det gäller handel ochvapenexport till könsapartheid regim som tex Saudiarabien! Nedan följermitt resonemang och mina frågeställningar!

Hur ser världen ut idag? Det finns många officiellaorgan och personer som levererar beskrivningar av den. De flesta av dessahandlar om förhållanden mellan stater och folk, mellan folk och regeringar,om krig och fred, om rika och fattiga, om våld, förtryck och befrielsekamp. Motstridiga bilder redovisas. Men en gemensam sak kännetecknar alla dessabeskrivningar. Kvinnornas situation i världen spelar en underordnad elleringen roll alls i alla dessa bilder av tillståndet i världen? Kvinnornassituation i världen är ingen prioriterad fråga. Men vilka är mest förtryckta!Vilka är det som är mest utsatta för det brutalaste våldet? Vilka är detsom arbetar hårdast? Vilka är det som får sämst betalt? Vilka ärfattigast?

Alla vet att det är kvinnorna. Men vad sker?Alltför utsmyckade proklamationer läses från talarstolarna, samtidigt somkrigen, våldet och förtrycket ökar i omfattning. I alla dessa sammanhangär det kvinnorna och barnen som drabbas hårdast.

Kvinnors erfarenheter slösas bort ochatt deras behov hamnar långt ner på den politiska dagordningen. Varje årdör mellan 1,5 miljoner till tre miljoner kvinnor och flickor på grundav könsrelaterat våld. Detta motsvarar en tredjedel av Sveriges befolkning.

Det handlar ytterst om förverkligandet avkvinnors rättigheter och deltagande om makt, och det handlar om politiskoch ekonomiskt inflytande, men också makten över sitt eget liv. Efter defolkliga upproren i Mellanöstern och Nordafrika märks ytterligare att iEgyptens nyvalda folkförsamling valdes endast åtta kvinnor på de 508 platserna.Den första rapporten från 2002 listade the Arab Human Development Reportdiskrimineringen av kvinnor som ett av de största hindren för utvecklingeni regionen. Diskriminering och våld mot kvinnor har sedan dess varit ettregelbundet tema i de rapporter som kommit.

Det förväntar att Sverige tar en mer aktivroll för kvinnors rättigheter. Sverige måste kunna ta ställning tillsammansmed EU-länderna för ett samarbete för att garantier kvinnors rättigheteri de nya konstitutioner som tas fram i länderna i Mellanöstern liksom Nordafrika.

Trots att kvinnor utgör halva världens befolkninghar deras rättigheter blivit en särfråga för världens makthavaresärskilt i fråga om utrikes – och säkerhetspolitik .

Sverige, där praktiskt taget varenda någorlundavidsynt politiker vill framstå som ”feminist”. borde också rimligen framståsom ett exempel, men gör det inte! Man bedriver handel med länder där förtrycketav kvinnorna är ytterst brutalt såsom exempelvis Saudiarabien (halshuggningav äktenskapsbryterskor) och Pakistan (syrabränningar och mord på kvinnorsom vägrar gifta sig med män de inte vill leva med). Det finns fler exempelpå länder med vilka Sverige bedriver handel med krigsmateriel och som utgörsvåra krishärdar. Enligt vår lagstiftning skall ingen export av krigsmaterielske till länder där det begås grova och omfattande brott mot mänskligarättigheter. Men det är uppenbarligen så att när det gäller brott mot kvinnorsmänskliga rättigheter röner dessa inte den uppmärksamhet de förtjänar.

Om våldet mot kvinnor och de brutala brotten mot deras rättigheter verkligen sågs som riktiga MR-brott skulle Sverigei konsekvensens namn inte exportera en enda patron till länder som Saudiarabieneller Pakistan.

Våldet och brotten mot kvinnors mänskligarättigheter finns inte med alls i bilden när det gäller vår export ochdefinitivt inte export av krigsmateriel. FN har antagit särskild konventionom kvinnan och barnets rättigheter. I Sverige ansåg vi det som självklartatt vi skulle ansluta oss till den. Men när det kommer till att tillämpaden och försvara kvinnors och barns rättigheter tappar våra regeringarnär det kommer till krigsmaterielaffärer intresse för saken. Man kännerväl till och anslutit sig till § 1325 om kvinnor i krig, men när det kommertill handel med konflikthärdar eller länder där kvinnorna är utsatta förett utbrett och våldsamt förtryck med allt från könsstympning, hedersrelateratvåld, massvåldtäkter och mord blir inkomsterna från exporten av krigsmaterielviktigare.

Det rimliga vore att den svenska riksdagenantog en lagstiftning mot export av krigsmateriel till länder där brottmot kvinnans och barnets rättigheter kränks. Det torde stå klart att dennuvarande lagstiftningen där det bara talas om mänskliga rättigheter iallmänhet är otillräcklig när det gäller skyddet av kvinnor världen över.Våldet mot kvinnor i krig fortsätter trots §1325. Brutalt våld mot kvinnorutövas dagligen under krig men också dagligen och stundligen i s.k. fredstidi länder med kvinnofientliga regimer. Med dessa länder skall Sverige ochandra länder som betraktar sig som demokratiska inte bedriva handel medkrigsmateriel. Dessa regimer skall istället pekas ut och skambeläggas,precis som apartheid regimen i Sydafrika tills de erkände halva befolkningensrättigheter. Kvinnor utgör mer än halva befolkningen världen över därförskambeläggning av regimer som Saudiarabien borde vara en självklarhet vilketkan göras genom att man vägrar att göra affärer med dem när det gällerkrigsmateriel.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående frågautrikesministern:

Avser regeringen att utreda möjligheten aven lagstiftning som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel tillländer där det förekommer könsapartheid grova och omfattande brott motkvinnan och barnets rättigheter såsom könsstympning, hedersrelaterat våld,tvångsgiftermål, stening av kvinnor, kvinnodiskriminerande rättsystem,m.m.?

Avser regeringen att verka för att en sådanlagstiftning till stöd kvinnans och barnets rättigheter blir gällande inomEU? Avser utrikesminister jobba för att Sverigeoch EU skambelägger regimer som t.ex. Saudiarabien?

Avser regeringen för Sveriges del och inom EU arbeta för att stödja endemokratisk utveckling in Nordafrika och Mellanöstern som säkrar kvinnorsmänskliga fri- och rättigheter?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s