Monthly Archives: mars 2012

Idag är årsdagen av Halabja!

Denna dag ska vi hedra alla offren och de som än idag lider pga effekterna, både psykiska och fyrkiska skadorna! Även om det har gått över två decennier då gick Saddam Hussein till angrepp mot sitt lands kurdiska befolkning med kemiskvapen, så har minnena inte läckt hos hundratusentals människor. Jag tillsammans med mina Komalah kamrater befann vi oss också i Kurdistan Irak,  inte så långt från staden Halabja. I Irak fanns inga nyheter om att över 5000 människor hade orustats. Utan först via våra kamrater som inte längre var kontaktbara, då nästa alla  dog i attacken, fickreda på massaken. Inga utländska journalister var på plats utan senare var det iranska journlaister som rapporterade om händelserna. Den irakiska militären mördade under sin kampanj närmare 200 000 kurder. Bland alla nesliga förbrytelser som den irakiska militären gjorde sig skyldig till var angreppet på Halabja. Där använde man gas för att döda befolkningen. 5 000 människor – män, kvinnor och barn – mördades urskillningslöst inom loppet på någon timma. Vad det handlade om var ett försök till ren och skär utrotning.

Saddam Hussein kunde inte i likhet med andra regimer i regionen uthärda att den kurdiska befolkningen krävde sina nationella och kulturella rättigheter.  Han kunde inte uthärda att kurderna krävde nationell självbestämmanderätt och kämpade för den. Hans lösning var folkmord – utrotning.
Efter Kuwaitkriget upphörde man att lita på honom och hans regim. Man inledde en ekonomisk blockad som slutade i att USA i strid med folkrätten ockuperade landet.

I blockaden av Irak ingick de s.k. flygförbudzonerna som gav landets kurdiska befolkning skydd. Kurderna kunde börja utveckla sitt regionala självstyre. USA-alliansens ockupation har dock inte skapat något stabilt styre och fred i Irak och inte heller i Kurdistan.

Men vi bör idag hålla i minnet att Irak är ett land i krig och kaos – ett krig och ett kaos som redan kostat fler liv än Anfal-kampanjen. Det spelar ingen roll vilken statistisk räknemetod vi än använder. Människor mördas och lemlästas varje dag. Kvinnornas situation har blivit mycket sämre! Förslag på en Sharia lag finns redan att kvinnor måste bära slöja och det ska finna klädd kod precis som i Iran. Prostitution, könsstympning och hedersmord är omfattande i hela landet och i Kurdistan! Människoliv går till spillo varje dag. Vi högtidlighåller inte bara minnet av offren i Halabja och för Anfal-kampanjen. Vi måste få slut på mördandet. Vi måste få slut på kriget. Slut på förtryck, ockupation och krig. Det vi måste uppnå frihet, demokrati, befrielse  och fred.

Annonser

Fullt upp kring 8 mars

8 mars-aktiviteterna fortsätter: Efter ett antal seminarier manifestation debatter m.fl. så fortsatte även 9 mars i Kista och Husby! Seminariet som jag medverkade i , i  Kista anordnades av IKKF som Halala Rafei är ordförande för och de handlade om prostitution i Kurdistan Irak.

Det var flera som medverkade bla den kände författarna Shehrzad Hassan, Khende M Jaza  samt Jamal Gembar jurist, Ala Latif journalist från den oberoende tidningen Hawelati  från Krudistan och Halale Rafei från Stockholm.

Skrämmande att sexindustrin och traficing är så omfattande i Kurdistan Irak. Majoriteten av sexköparna är makthavarna och politiker därför är det svårt att göra något åt saken! Offerten som är ofta minderåriga fattiga flickor och pojkar –( de flesta från södra Irak och granländerna) fängslas och ställs inför rätta men och inte skyldiga dvs. sexköparna!
Under mitt besök 2009 i Kurdistan besökte jag ett kvinnofängelse i Erbil tillsammans med mina kamrater Jacob och Irja från vänsterpartiet. Vi träffade ett 20-tal minderåriga tjejer samt kvinnor med små barn där som hade hamnat i sexindustrin.

Nu ska vi göra allt för att vara till hjälp att påskynda en lagstiftning för att förbjuda prostitution, traficing och hela sexindustrin samt köparna ska bestraffas och inte offren!

Att stifta lagar är inte lätt heller eftersom det är makthavarna själva som både tjänar pengar på sexindustrin samt är sexköparna enligt experterna från Kurdistan! Kvinnor som inte kan vara självständiga pga. relgion, tradition, kultur, fattigdom, de är utan skyddsnät och räknas inte heller som medborgare därför det hela är bisarrt!  

Ska lada nu inför Femkampen/Feministiskt forum i Botkyrka Tumba imorgon kl.12. Varken hora eller kuvads seminarium om förortsfeminism och invandrade kvinnors i situation börjar kl12.
Du är välkommen!
Kampen fortsätter!

Kvinnors rättigheter och vapenexport

I samband med 8 mars den internationella kvinnodagenhar skrivit en interpellation ställd till Carl Bildt så frågan om kvinnorsmänskliga rättigheter kontra Sveriges hyckleri när det gäller handel ochvapenexport till könsapartheid regim som tex Saudiarabien! Nedan följermitt resonemang och mina frågeställningar!

Hur ser världen ut idag? Det finns många officiellaorgan och personer som levererar beskrivningar av den. De flesta av dessahandlar om förhållanden mellan stater och folk, mellan folk och regeringar,om krig och fred, om rika och fattiga, om våld, förtryck och befrielsekamp. Motstridiga bilder redovisas. Men en gemensam sak kännetecknar alla dessabeskrivningar. Kvinnornas situation i världen spelar en underordnad elleringen roll alls i alla dessa bilder av tillståndet i världen? Kvinnornassituation i världen är ingen prioriterad fråga. Men vilka är mest förtryckta!Vilka är det som är mest utsatta för det brutalaste våldet? Vilka är detsom arbetar hårdast? Vilka är det som får sämst betalt? Vilka ärfattigast?

Alla vet att det är kvinnorna. Men vad sker?Alltför utsmyckade proklamationer läses från talarstolarna, samtidigt somkrigen, våldet och förtrycket ökar i omfattning. I alla dessa sammanhangär det kvinnorna och barnen som drabbas hårdast.

Kvinnors erfarenheter slösas bort ochatt deras behov hamnar långt ner på den politiska dagordningen. Varje årdör mellan 1,5 miljoner till tre miljoner kvinnor och flickor på grundav könsrelaterat våld. Detta motsvarar en tredjedel av Sveriges befolkning.

Det handlar ytterst om förverkligandet avkvinnors rättigheter och deltagande om makt, och det handlar om politiskoch ekonomiskt inflytande, men också makten över sitt eget liv. Efter defolkliga upproren i Mellanöstern och Nordafrika märks ytterligare att iEgyptens nyvalda folkförsamling valdes endast åtta kvinnor på de 508 platserna.Den första rapporten från 2002 listade the Arab Human Development Reportdiskrimineringen av kvinnor som ett av de största hindren för utvecklingeni regionen. Diskriminering och våld mot kvinnor har sedan dess varit ettregelbundet tema i de rapporter som kommit.

Det förväntar att Sverige tar en mer aktivroll för kvinnors rättigheter. Sverige måste kunna ta ställning tillsammansmed EU-länderna för ett samarbete för att garantier kvinnors rättigheteri de nya konstitutioner som tas fram i länderna i Mellanöstern liksom Nordafrika.

Trots att kvinnor utgör halva världens befolkninghar deras rättigheter blivit en särfråga för världens makthavaresärskilt i fråga om utrikes – och säkerhetspolitik .

Sverige, där praktiskt taget varenda någorlundavidsynt politiker vill framstå som ”feminist”. borde också rimligen framståsom ett exempel, men gör det inte! Man bedriver handel med länder där förtrycketav kvinnorna är ytterst brutalt såsom exempelvis Saudiarabien (halshuggningav äktenskapsbryterskor) och Pakistan (syrabränningar och mord på kvinnorsom vägrar gifta sig med män de inte vill leva med). Det finns fler exempelpå länder med vilka Sverige bedriver handel med krigsmateriel och som utgörsvåra krishärdar. Enligt vår lagstiftning skall ingen export av krigsmaterielske till länder där det begås grova och omfattande brott mot mänskligarättigheter. Men det är uppenbarligen så att när det gäller brott mot kvinnorsmänskliga rättigheter röner dessa inte den uppmärksamhet de förtjänar.

Om våldet mot kvinnor och de brutala brotten mot deras rättigheter verkligen sågs som riktiga MR-brott skulle Sverigei konsekvensens namn inte exportera en enda patron till länder som Saudiarabieneller Pakistan.

Våldet och brotten mot kvinnors mänskligarättigheter finns inte med alls i bilden när det gäller vår export ochdefinitivt inte export av krigsmateriel. FN har antagit särskild konventionom kvinnan och barnets rättigheter. I Sverige ansåg vi det som självklartatt vi skulle ansluta oss till den. Men när det kommer till att tillämpaden och försvara kvinnors och barns rättigheter tappar våra regeringarnär det kommer till krigsmaterielaffärer intresse för saken. Man kännerväl till och anslutit sig till § 1325 om kvinnor i krig, men när det kommertill handel med konflikthärdar eller länder där kvinnorna är utsatta förett utbrett och våldsamt förtryck med allt från könsstympning, hedersrelateratvåld, massvåldtäkter och mord blir inkomsterna från exporten av krigsmaterielviktigare.

Det rimliga vore att den svenska riksdagenantog en lagstiftning mot export av krigsmateriel till länder där brottmot kvinnans och barnets rättigheter kränks. Det torde stå klart att dennuvarande lagstiftningen där det bara talas om mänskliga rättigheter iallmänhet är otillräcklig när det gäller skyddet av kvinnor världen över.Våldet mot kvinnor i krig fortsätter trots §1325. Brutalt våld mot kvinnorutövas dagligen under krig men också dagligen och stundligen i s.k. fredstidi länder med kvinnofientliga regimer. Med dessa länder skall Sverige ochandra länder som betraktar sig som demokratiska inte bedriva handel medkrigsmateriel. Dessa regimer skall istället pekas ut och skambeläggas,precis som apartheid regimen i Sydafrika tills de erkände halva befolkningensrättigheter. Kvinnor utgör mer än halva befolkningen världen över därförskambeläggning av regimer som Saudiarabien borde vara en självklarhet vilketkan göras genom att man vägrar att göra affärer med dem när det gällerkrigsmateriel.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående frågautrikesministern:

Avser regeringen att utreda möjligheten aven lagstiftning som uttryckligen förbjuder export av krigsmateriel tillländer där det förekommer könsapartheid grova och omfattande brott motkvinnan och barnets rättigheter såsom könsstympning, hedersrelaterat våld,tvångsgiftermål, stening av kvinnor, kvinnodiskriminerande rättsystem,m.m.?

Avser regeringen att verka för att en sådanlagstiftning till stöd kvinnans och barnets rättigheter blir gällande inomEU? Avser utrikesminister jobba för att Sverigeoch EU skambelägger regimer som t.ex. Saudiarabien?

Avser regeringen för Sveriges del och inom EU arbeta för att stödja endemokratisk utveckling in Nordafrika och Mellanöstern som säkrar kvinnorsmänskliga fri- och rättigheter?

Annonser