Monthly Archives: januari 2012

Debattartikel: Vita män måste våga se hedersförtrycket

Publicerad i SVT Debatt
____________________________

HEDERSFÖRTRYCK Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män i framträdande ställning i samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga rättigheter? Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra hemländer och fått privilegiet att hamna i ett land som Sverige blir överraskade över toleransen mot hedersförtryck, skriver Amineh Kakabaveh (V).

Hur kan det komma sig att så många västerländska vita män i framträdande ställning i samhället anser sig ha tolkningsföreträde i debatten om kvinnors och barns mänskliga rättigheter? Tänk om vi kvinnor, i synnerhet invandrade kvinnor, bestämde vad som var bäst för män – särskilt för manliga makthavare. Hur demokratiskt skulle de tycka att det var? Självklart skulle de anse att det var fullständigt absurt.

Men regler som skulle vara absurda när det gäller män ter sig som normala i förhållande kvinnor – och alldeles särskilt normala för invandrarkvinnor.

Självklart är det så att invandrarkvinnor och -flickor skulle bestämma över sina liv precis som alla andra om det fanns utrymme för dem att tänka och handla helt fritt. Samhällenas könsmaktsordning tillåter dem emellertid inte att göra det. Andra tänker åt dem och bestämmer hur de skall handla och uppträda. Och religionen används för att rättfärdiga en sådan ordning.

Religionen har alltid upprätthållit en hierarkisk och tydligt heterosexuellt präglad förståelse av sexualiteten. Erkännandet av den sexuella njutningen blir särskilt problematisk och känslig när det gäller flickors och kvinnors sexualitet. Den uppfattas som fitna – det som förför och skapar oordning. Sexualiteten måste kringgärdas av en mycket långtgående social kontroll. Kvinnan måste dölja sin kropp för att undgå att väcka mannens lust och frambringa oreda i samhället. Genom en hård kontroll av kvinnors sexualitet upprätthålls samhällsmoralen och samhällsordningen. Därför hador, niqab, burka, Det finns dock inga historiska belägg för att slöjan är muslimsk uppfinning. Patriarkatet och slöjan fanns före Muhammed, men slöjan skrevs in Koranen. Läs gärna genusforskaren Leila Ahmeds bok Women and Gender in Islam om könets historia i muslimska samhällen.

Religion och könsmaktsordning
Jag förstår uppriktigt sagt inte hur vissa västerländska män kan tro sig att det är demokratiskt och frihet för flickor att bära niqab/bruka och slöja. Är det demokratiskt och frihet att bestämma att barn under 18 år ska bära niqab och följa en lång rad religiöst motiverade (och av könsmaktsordningen påbjudna regler). Stämmer det överens med FN:s konventioner och Kvinnans och Barnets Rättigheter? Kan de inte föreställa sig att när flickebarnet blir vuxet i det land som anses vara världens mest jämställda kan tänka själv. Jag anser att vuxna kvinnor som är över18 år själva ska kunna bestämma vilken klädsel de vill bära. Dessförinnan skall de inte av någon indoktrineras in ett beteende och uppträdande framtvingad av en patriarkal könsamaktsordning och religiösa påbud.

Demokrati och frihet kan inte nås på bekostnad av att man kränker barnets rätt till sin egen kropp och rörelsefrihet. Demokrati kan knappast uppnås genom begränsar friheten med hänvisning till religionsfriheten.

Det är inte obekant för någon medveten feminist och socialist att det är män i öst och väst som alltid tagit sig rätten att tolka och företräda kvinnors ”rättigheter och kvinnors bästa”.

Utlandsfödda kvinnor är vana att konfronteras med att män bestämt över dem. Att kvinnan betraktas som ett objekt, ett ting, i samhällets och familjens ögon är ett faktum i stora delar av världen. Vi kvinnor som varit tvungna att fly våra hemländer och fått privilegiet att hamna i ett land som Sverige blir överraskade över det kvinnoförtryck som råder i Sverige särskilt när det gäller den s.k. hedersproblematiken. Det går på intet sätt att förklara för kvinnor från Irak, Turkiet, Guatemala, Palestina, Indien, Iran, de kurdiska delarna Irak m.fl länder att minderåriga flickor i Sverige tillåts att bära niqab (heltäckande slöja), att det finns mer än 70 000 ungdomar som blir utsatta för tvångs- och barnäktenskap och att det finns mödomshinna-operationer, att det finns ”balkongflickor” eller att unga tjejer och killar bortrövas till föräldrarnas gamla hemländer och där påtvingas äktenskap. Att mer än 20 kvinnor mördas i Sverige varje år och kvinnans värsta fiende kan vara den man som hon lever eller hade levt tillsammans med osv. Allt dessa sker under det svenska samhällets polerade yta av demokrati och jämställdhet.

Kulturrelativism till höger och vänster
Sedan Sverigedemokraternas inträde i riksdagen har debatten om könsmaktsordning i det svenska samhället varit matt. Särskilt invandrade kvinnors och barns situation har hamnat på undantag. Eftersom många högerpolitiker inbillar sig att svenska kvinnor och män lever ganska jämställt så räcker det med. När det gäller invandrade kvinnor och flickor ska dessa inrätta sig i enlighet med ett kulturrelativistiskt synsätt efter ”den egna kulturens normer”. Därmed inverkar de inte störande på övriga ”svenska” samhället. Samtidigt skall man föra en restriktiv invandrings- och flyktingpolitik så att de störande elementen i samhället minimeras. Att man samtidigt åsidosätter vad FN-konventionerna säger om kvinnors och barns rättigheter tycks vara av underordnad betydelse. Alltsammans är en anpassning till Sverigedemokraternas politiska dagordning.

Vänstern som i sitt program och sina utspel är socialistisk anti-rasistisk och feministisk har inte heller situationen klar för sig. Även inom vänstern kan man höra argument när det gäller invandrarkvinnornas situation som bottnar i kulturrelativism, som oreflekterat hänvisar till religionsfrihet. De flesta invandrarkvinnor från exempelvis Mellanöstern kan inte förstå att man i ett land som Sverige kan acceptera den typen av resonemang. Däremot accepteras kulturrelativismen lätt av invandrarmännen, uppvuxna som de är med en patriarkal könsmaktsordning, som i förhållande till kvinnorna ger dem en överordnad ställning.

Många kulturrelativister menar att om man talar om s.k. hedersvåld, balkongflickor, sex- och samlevnadsundervisning i skolan, slöja och niqab så handlar det om fenomen som ligger utanför könsmaktsordningen. Men det är precis vad det inte gör! Det patriarkala förtrycket är en del av kulturen och sådana delar av kulturen är oacceptabla.

Det finns invandrarkvinnor som är anhängare av hador, niqab och burka m.m., men det finns alltid de som underordnar sig förtryck eller som ser fördelar med att stå nära makten.

Vänstern måste göra rent hus med kulturelativismen. Allt som är ”kultur” är inte bra. Allt en ”kultur” kan innehålla kan inte respekteras. I all synnerhet om olika kulturfenomen bryter mot FN:s universellt accepterade konventioner om mänskaliga rättigheter och kvinnan och barnets rättigheter.

Inte bara upplysning och kampanjer
Det hedersrelaterade våldet som tar sig många olika uttryck måste angripas genom ett brett spektrum av åtgärder för jämställdhet och säkrande av lika rättigheter för kvinnor och män. En lång rad konkreta åtgärder på flera olika områden måste vidtas för att unga kvinnors och flickors makt över sina egna liv stärkas. Både män och kvinnor oavsett bakgrund, religiös eller kulturell förtecken måste aktivt kämpa för att patriarkaliska värderingar och strukturer förändras. Det går inte an att män definierar vad som är bra för kvinnor. Men det räcker inte med information och kampanjer.

Unga människor, särskilt unga kvinnors, möjlighet till sysselsättning måste öka. Utbildningen av unga när det gäller sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter måste utvidgas och förstärkas. Bostadssegregation med åtföljande utbildningssegregation måste bekämpas.

I ett sekulärt och demokratiskt land som Sverige förväntas alla dess invånare omfattas av normen om allas lika värde och lika behandling.

Amineh Kakabaveh, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ordförande Varken hora eller kuvad
Annonser

Om hedersproblematiken – igen

Har lyft hedersproblematiken liksom barnens och ungdomars rättigheter, att få delta i alla undervisningar i skolan men också balkongflickorna på kongressen!
Därefter gick jag tillsammans med en vän Aynur på besök hos en familj vars dotter blev hedersmördad av mannen och hans släktingar på nyårsafton förra året i Uppsala!
När jag hörde föräldrarnas berättelse om det tragiska mordet på din dotter Tuba, funderade jag om det är Sverige vi lever i eller medeltiden? Många kurdiska flickor har blivit mördade de senaste åren i Uppsala, så hemskt och skamligt att får att ingen har tagit upp dessa! Att de skyldiga är ofta på frifot eftersom det är många som är inblandade. Polisen och rättsväsendet har inte kunnat/velat gå i spetsen. menade föräldrarna och Aynur som känner till fler fall!

Kampen för antirasism och feminism måste inte stanna i talarstolen och i vackra ord, utan det måste gälla invandrade kvinnor och flickor också! Jag har lovat att jag alltid ska stå på deras sida och kämpa ännu hårdare i alla lägen! Ert stöd behövs än någon sin! Rasistiska vindar och partier ska och får inte hindra kampen mot hedersfortrycket förtrycket!
Snart är det tioårsdagen av det tragiska hedersmordet på Fadime Sahimdah därför VHEK anordnar ett seminarium 26 jan kl.18.00 på ABF i Stockholm, glöm inte att boka kvällen! Mer info kommer! Har lyft hedersproblematiken liksom barnens och ungdomars rättigheter, att få delta i alla undervisningar i skolan men också balkongflickorna på kongressen!
Därefter gick jag tillsammans med en vän Aynur på besök hos en familj vars dotter blev hedersmördat av mannen och hans släktingar på nyårsafton förra året i Uppsala!
När jag hörde föräldrarnas berättelse om det tragiska mordet på din dotter Tuba, funderade jag om det är Sverige vi lever i eller medeltiden? Många kurdiska flickor har blivit mördade de senaste åren i Uppsala, så hemskt och skamligt att får att ingen har tagit upp dessa! Att de skyldiga är ofta på frifot eftersom det är många som är inblandade. Polisen och rättsväsendet har inte kunnat/velat gå i spetsen. menade föräldrarna och Aynur som känner till fler fall!

Kampen för antirasism och feminism måste inte stanna i talarstolen och i vackra ord, utan det måste gälla invandrade kvinnor och flickor också! Jag har lovat att jag alltid ska stå på deras sida och kämpa ännu hårdare i alla lägen! Ert stöd behövs än någon sin! Rasistiska vindar och partier ska och får inte hindra kampen mot hedersfortrycket förtrycket!
Snart är det tioårsdagen av det tragiska hedersmordet på Fadime Sahimdah därför VHEK anordnar ett seminarium 26 jan kl.18.00 på ABF i Stockholm, glöm inte att boka kvällen! Mer info kommer!

Hälsning från Turkiet

Öppnade nyss min post och har fått ett foto av Muharram Erbey, IHDs ordförande advokat och människorättsaktivist som sitter sedan slutet av 2009 fängslad i Diyarbakir. Blev väldigt rörd när jag såg att han omfamnar sina två barn och fru på bilden. Kunde inte heller hejda mina tårar när jag läste på baksidan av foton där han skriver, ”det är enda timmen i månaden som jag lycklig då jag får träffa mina barn och fru under en timme”. Vidare skriver Erbey att övergrepp mot kurder måste stopps, mänskliga rättigheter måste gälla för turkar och kurder, våldet måste ta slut- för att ha sagt dessa sitter jag i fängelse i två år, hävdar han.
Det stod bl.a ett Gott Nytt År, i detta elände! Detta är tyvärr vardagen för över 7000 människorättsaktivister, kurder, advokater, journalister, forskare och socialister i Turkiets fängelser, endast för att de har uttryckt sitt stöd för kurdernas befrielse och för att de är socialister! Vi i Vänsterpartiet har gett vår fulla stöd till bl.a Erby och alla kurder och socialister som sitter just nu i fänglese. Och vi kommer att fortsätta att stödja och hjälpa i kampen för befrielsen och mot förtrycket!
Annonser